کاربران گرامی  آدرس سایت اداره کل مدارس خارج از کشور

به آدرس زیر تغییر پیدا کرد. ضمنا سایت جدید در حال طراحی و پیاده سازی می باشد و بزودی اطلاع رسانی از طریق

سایت مذکور صورت می پذیرد.

 آدرس سایت جدید: http://mbm.medu.ir